13/12/2005 | 3773 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/BXD-KTTC
V/v: Kinh phí thẩm định an toàn giao thông

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7720/BGTVT-KHCN ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn kinh phí thẩm định an toàn giao thông đường bộ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1- Chi phí cho công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ trong dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ở các giai đoạn (giai đoạn báo cáo đầu tư xây dựng công trình; giai đoạn dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công) đã được tính theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình. Trường hợp công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ có nội dung công việc khác với nội dung công việc nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm rõ các nội dung công việc và phê duyệt nội dung qui trình thẩm định an toàn giao thông đường bộ; Căn cứ nội dung qui trình đã được phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải xác định mức chi phí cho công tác này để có cơ sở bổ sung chi phí này theo qui định hiện hành.

2- Đối với chi phí cho công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ ở giai đoạn đang khai thác sử dụng không thuộc nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Giao thông Vận tải là Bộ quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/CP ngày 15/11/2004 của Chính phủ về kinh phí thẩm định an toàn giao thông đường bộ. Bộ Giao thông Vận tải căn cứ ý kiến xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KSTK, VKT, KTTC. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký) 
Đinh Tiến Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 95/BXD-KTTC, CONG VAN 95 2005, BO XAY DUNG, TAI CHINH NHA NUOC, XAY DUNG - DO THI, GIAO THONG - VAN TAI