04/04/2011 | 1874 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 938/LĐTBXH-KHTC
V/v: Hướng dẫn cách ghi chữ viết và chữ số trên hóa đơn in trực tiếp từ hệ thống phần mềm bán hàng và kế toán áp dụng cách viết chữ số của nước ngoài.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 28/3/2011 Bộ Tài chính có ban hành Công văn số 4016/BTC-TCT hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hóa đơn. Bộ thông báo và đề nghị các đơn vị tải văn bản nêu trên từ trang Web của Bộ tại địa chỉ http://www.molisa.gov.vn (mục văn bản pháp luật) để nghiên cứu phục vụ công tác quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 938/LDTBXH-KHTC, CONG VAN 938 2011, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, THUE - PHI - LE PHI