06/10/2009 | 1283 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 92/BXD-VLXD
V/v: giải thích hướng dẫn đối với xuất khẩu đá Block của Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long–Vinashin

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 144/CV-KS ngày 05/10/2009 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin về việc xuất khẩu các sản phẩm đá Block được khai thác tại mỏ đá Đào Lâm huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin có giấy phép đăng ký kinh doanh số 5200190029 ngày 20/01/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái và được cấp giấy phép khai thác số 728/GP-UBND ngày 12/05/2008 của UBND tỉnh Yên Bái tại mỏ đá vôi dạng khối Đào Lâm thuộc thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Điều 44, Mục 2, Chương VI, Luật Khoáng sản ban hành năm 1996 quy định “Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chế biến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạt động khai thác đã được phép” và theo Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, thì các sản phẩm xuất khẩu đá khối (blok) của Công ty có nguồn gốc khai thác, chế biến từ mỏ đá nêu trên đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định, không phải xin giấy phép chế biến khoáng sản

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sản phẩm đá Block Công ty Cổ phần Khoáng sản Cửu Long-Vinashin.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư và gia công;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 92/BXD-VLXD, CONG VAN 92 2009, BO XAY DUNG, XUAT KHAU, CONG TY KHOANG SAN CUU LONG VINASHIN, DA BLOCK, XUAT NHAP KHAU, XAY DUNG - DO THI