09/08/2004 | 3204 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 873/NHNN-TD
V/v tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước sắp xếp lại đối với tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 601/CP-ĐMDN ngày 06/05/2004 về việc tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước sắp xếp lại đối với các tổ chức tín dụng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nội dung sau:

1/ Các tổ chức tín dụng kiểm tra, rà soát lại các khách hàng của mình là doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện sắp xếp lại để có biện pháp thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước đã sắp xếp lại nhưng hiện chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức tín dụng hoặc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện sắp xếp lại theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức tín dụng theo đúng quy định của pháp luật .

2/ Nếu các doanh nghiệp Nhà nước chây ỳ trong việc tiếp nhận và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức tín dụng thì các tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước của doanh nghiệp Nhà nước, đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước nghiêm túc thực hiện theo các quy định của pháp luật; Trường hợp cần thiết, các tổ chức tín dụng tiến hành các thủ tục khởi kiện các doanh nghiệp Nhà nước ra Toà án nhân dân theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3/ Đối với các doanh nghiệp Nhà nước khi tiến hành sắp xếp lại gặp khó khăn về tài chính chưa có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng căn cứ Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NH ngày 31/12/2001 và các văn bản đã chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chủ động xem xét, xử lý./.

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 873/NHNN-TD, CONG VAN 873 2004, NGAN HANG NHA NUOC, DOANH NGHIEP, TIEN TE - NGAN HANG