29/03/2011 | 1736 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 854/LĐTBXH-KHTC
V/v: Đăng ký tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận kinh phí chi trả tiền điện hỗ trợ các hộ nghèo

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

Để tiếp nhận kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo theo Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ và thông báo số 31/TB-VPCP ngày 01/3/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Cung cấp:

- Tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch;

- Mã số đơn vị sử dụng ngân sách;

- Địa chỉ của Sở LĐ-TBXH (địa chỉ đăng ký mở tài khoản tiền gửi).

2. Hướng dẫn các Phòng huyện mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước cấp huyện và thông báo cho Sở để tổng hợp, kịp thời chuẩn bị tiếp nhận kinh phí chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận và chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo.

Yêu cầu Giám đốc các Sở chỉ đạo thực hiện để cung cấp thông tin về Bộ trước ngày 1/4/2011. Ngoài gửi theo đường công văn đề nghị gửi thông tin về tài khoản về địa chỉ email: mr.phanquanghung@yahoo.com hoặc điện thoại 04.38.269.544.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP Bộ, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 854/LDTBXH-KHTC, CONG VAN 854 2011, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, TAI CHINH NHA NUOC