11/03/2011 | 29940 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 834/TCT-CS
V/v chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1751/CT-HTr ngày 28/1/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn chuyển lỗ đối với Công ty cổ phần thể thao ACB (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục VI Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Cơ sở kinh doanh tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ".

Tại điểm 2 Mục VII Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ".

Tại điểm 4 công văn số 7250/BTC-TCT ngày 7/6/2010 của Bộ Tài chính về việc một số điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2009 hướng dẫn:

"Doanh nghiệp có các khoản lỗ phát sinh từ năm 2009 trở đi thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo trong thời gian không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Các khoản lỗ phát sinh trước năm 2009 thực hiện chuyển lỗ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại thời điểm đó".

Tại điểm 5 Mục III Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn về khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

"Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: ...

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này"

Tại điểm 2 Mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định:

"2. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế: ..."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2007, 2008, 2009, Công ty sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì Công ty không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ mà tự xác định số lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế; số lỗ phát sinh (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) được chuyển lỗ không quá 05 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ (riêng năm 2009, công ty phải thực hiện chuyển lỗ theo hướng dẫn tại công văn số 7250/BTC-TCT nêu trên). Đồng thời, Công ty phải thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, trong đó bao gồm cả Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC. Trường hợp Công ty đã nộp tờ khai tự quyết toán thuế TNDN có kê khai đầy đủ số lỗ từng năm của đơn vị nhưng không kê khai số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế của Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN là sai quy định. Công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài Chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 834/TCT-CS, CONG VAN 834 2011, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI