08/11/2010 | 1570 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8104/VPCP-KTTH
V/v mở tài khoản chuyên thu để thanh toán tiền thuế, tiền phí

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14658/BTC-KBNN ngày 29 tháng 10 năm 2010 về việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ. Trong quá trình triển khai, thực hiện, Bộ Tài chính thấy cần điều chỉnh, sửa đổi quy định về mở tài khoản để thanh toán tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác của Nghị định này thì chủ trì, làm việc với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan liên quan để thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng
Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 8104/VPCP-KTTH, CONG VAN 8104 2010, VAN PHONG CHINH PHU, THUE - PHI - LE PHI