22/03/2005 | 3356 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 784/LĐTBXH-TL
V/v: quy chế trả lương trong Công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Ngân hàng công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 709/CV-NHCT2 ngày 09/3/2005 của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước thì tiền lương phụ thuộc vào hiệu quả và năng suất lao động. Việc trả lương đối với người lao động thuộc trách nhiệm của Giám đốc (Tổng Giám đốc) căn cứ vào quy chế trả lương do Công ty xây dựng.

Trường hợp Nhà nước chưa có hướng dẫn mới về việc xây dựng quy chế trả lương thì Công ty căn cứ vào quy định tại 2 Nghị định nói trên, quy chế trả lương hiện tại và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị để xây dựng quy chế trả lương mới hoặc Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương hiện tại của đơn vị cho phù hợp với quy định của Nhà nước, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, chống phân phối bình quân, khuyến khích lao động có trình độ và tay nghề cao, có nhiều đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Công thương biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP , Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 784/LDTBXH-TL, CONG VAN 784 2005, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, DOANH NGHIEP, LAO DONG - TIEN LUONG