01/11/2010 | 2570 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7827/VPCP-KGVX
V/v tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Bộ Công an (Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy)

 

Để tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tại Thái Lan và Australia; được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Công an (Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy) giúp đỡ trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức đoàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Các Bộ: TC, TP, Y tế, LĐTBXH;
- Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản HCM;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 7827/VPCP-KGVX, CONG VAN 7827, VAN PHONG CHINH PHU, PHONG CHONG AIDS, PHONG CHONG MA TUY, PHONG CHONG MAI DAM, VAN HOA- XA HOI