11/05/2011 | 1974 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/BXD-KTXD
V./v: Chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt… đối với dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 181/BC-SYT ngày 21/3/2011 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt… đối với dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế như nêu tại văn bản số 181/BC-SYT thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện thì chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt thiết bị… chủ đầu tư xem xét áp dụng, vận dụng các quy định của Bộ Xây dựng là phù hợp.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 695/BXD-KTXD, CONG VAN 695, BO XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI