14/03/2011 | 1622 Lượt xem |

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 689/BTTTT-VP
V/v chỉ đạo triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện như sau:

1. Khẩn trương triển khai Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết 71/NQ-CP và báo cáo Lãnh đạo bộ trước 25 tháng 3 năm 2011.

2. Vụ Pháp chế làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ xây dựng dự thảo thông tư mới để thay thế 2 thông tư 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác và thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

3. Văn phòng Bộ thường xuyên đôn đốc, cập nhật thông tin và báo cáo Lãnh đạo Bộ tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP của các cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị nội dung và chương trình làm việc với Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa được quy định tại Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ.

4. Văn phòng Bộ tiếp tục chủ trì và hướng dẫn các cơ quan đơn vị cách thức đánh giá tác động của các quy định thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí thấp nhất.

5. Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm thông tin và các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung, kết quả triển khai Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c):
- Các cơ quan, đơn vị (để t/h);
- Cục KSTTHC (để p/h);
- Lưu VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 689/BTTTT-VP, CONG VAN 689 2011, BO THONG TIN VA TRUYEN THONG, DON GIAN HOA THU TUC HANH CHINH, CONG NGHE THONG TIN, BO MAY HANH CHINH