01/10/2010 | 1596 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6623/BYT-YDCT
V/v hướng dẫn kiểm tra BV YHCT năm 2010

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bệnh viện YHCT Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương,
- Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam,
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục Y tế Bộ Công An, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng
- Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 3606/QĐ-BYT ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2010, Bộ Y tế hướng dẫn nội dung kiểm tra hệ bệnh viện YHCT cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Đánh giá thực trạng về: cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

- Lựa chọn những bệnh viện đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện (BVXSTD) và Bệnh viện xuất sắc (BVXS) năm 2010

2. Phương pháp kiểm tra:

a/ Tự kiểm tra:

- Đoàn tự kiểm tra của bệnh viện do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập; thành phần đoàn tự kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là lãnh đạo bệnh viện, thư ký đoàn là lãnh đạo phòng kế hoạch tổng hợp (KHTH), thành viên là lãnh đạo các khoa, phòng của BV.

- Căn cứ bảng điểm kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2010, các khoa, phòng chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, số liệu, bằng chứng về việc thực hiện đối với từng nội dung kiểm tra để chuẩn bị cho việc tự kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các khoa, phòng của BV.

- Chuẩn bị cho phúc tra, BV phải hoàn chỉnh đầy đủ các số liệu phần A và các tài liệu, số liệu theo từng mục kiểm tra của phần B mà BV đã đạt được trong năm 2010. Trong báo cáo đoàn kiểm tra cấp trên, cần nêu rõ những ưu điểm, những tồn tại, tóm tắt việc khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra BV năm 2009 đã kiến nghị, những đề xuất của bệnh viện, tổng số điểm chấm, số điểm trừ và nội dung trừ, tổng số điểm đạt và phân loại kết quả tự kiểm tra bệnh viện.

b/ Tiến hành kiểm tra:

Phân công kiểm tra : Bộ Y tế kiểm tra Bệnh viện YHCT trung ương, bệnh viện Châm cứu trung ương, bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT Việt Nam.

Cục Y tế Bộ Công An kiểm tra BV YHCT Bộ Công an, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng kiểm tra Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra Viện, BV YHCT tỉnh, BV YHCT tư nhân trên địa bàn.

- Thành lập đoàn kiểm tra:

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập. Thành phần gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ YDCT, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Vụ, Cục, Công đoàn Y tế Việt Nam và một số chuyên gia. Lãnh đạo Vụ YDCT làm trưởng đoàn, chuyên viên Vụ YDCT làm thư ký đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập thành phần đoàn gồm: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Phòng, Ban, Công đoàn ngành Y tế và có thể mời một số chuyên gia chuyên ngành YHCT tham gia đoàn kiểm tra. Lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn, phòng Nghiệp vụ Y hoặc phòng quản lý Y dược cổ truyền làm thư ký đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng do Cục trưởng Cục Y tế, Cục trưởng Cục Quân y ra quyết định thành lập.

3. Nội dung kiểm tra:

Theo bảng điểm kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2010 được ban hành kèm theo Quyết định số 3606/QĐ- BYT ngày 29/9/2010 của Bộ Y tế (Bộ Y tế sẽ cung cấp phần mềm Excel nhập số liệu và để chấm điểm theo Bảng kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2010 và đưa lên Website của Cục quản lý Khám, chữa bệnh (www.kcb.vn) yêu cầu các BV chỉ sử dụng phần mềm này để nhập số liệu kiểm tra BV YHCT năm 2010 và báo cáo kết quả KTBV).

3.1. Phần A: Thông tin và số liệu hoạt động bệnh viện:

a) Số liệu năm 2010 lấy từ 01/10/2009 đến hết 30/9/2010; số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2009.

b) Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của BV chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận tính chính xác, tính đầy đủ, tính khách quan của các thông tin chung và số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện

c) Trưởng phòng Kế toán tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận về các thông tin hoạt động tài chính của BV

d) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận các thông tin về nhân lực bệnh viện

3.2. Phần B: nội dung kiểm tra và thang điểm gồm 177 tiêu chí, 100 điểm chuẩn và 18 điểm trừ. Bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung I: Cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị với tổng số: 11 điểm

Nội dung II: Quản lý bệnh viện với tổng số: 19 điểm

Nội dung III: Thực hiện chức năng nhiệm vụ bệnh viện với tổng số: 21 điểm.

Nội dung IV. Thực hiện các quy chế bệnh viện với tổng số: 49 điểm

4. Cách tính điểm kiểm tra:

a) Điểm chấm: đối với mục từ 1 đến 177 của phần B, dựa vào hướng dẫn chấm điểm tại từng mục.

b) Điểm trừ: theo phụ lục 1.

c) Điểm đạt: bằng tổng điểm chấm trừ đi tổng điểm bị trừ (tổng hợp điểm trừ theo phụ lục 1).

5. Kết quả kiểm tra được phân loại thành 4 loại như sau:

LOẠI TỐT

- BV hạng I : ≥ 90% điểm trở lên

- BV hạng II: ≥ 85% điểm trở lên

- BV hạng III, hạng IV: ≥ 80% điểm trở lên

LOẠI TRUNG BÌNH

- BV hạng I ≥ 70 đến < 80%

- BV hạng II: ≥ 65 đến < 75%

- BV hạng III, hạng IV: từ 60 đến <70%

LOẠI KHÁ

- BV hạng I: từ 80 đến < 90%

- BV hạng II: từ 75 đến < 85%

- BV hạng III, hạng IV: từ 70 đến < 80%

LOẠI YẾU

- BV hạng I < 70 %

- BV hạng II: < 65%

- BV hạng III, hạng IV: < 60 %

6. Thời gian kiểm tra

a) Các bệnh viện tự kiểm tra từ ngày 20/10/2010 – 30/10/2010

b) Kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp trên (phúc tra) từ ngày 01/11/2010 – 15/12/2010.

7. Lịch kiểm tra:

- Bộ Y tế kiểm tra các bệnh viện trực thuộc cụ thể như sau:

Ngày 01/12/2010 kiểm tra bệnh viện YHCT Trung ương

Ngày 02/12/2010 kiểm tra bệnh viện Châm cứu Trung ương

Ngày 03/12/2010 kiểm tra bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT Việt Nam.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW xếp lịch kiểm tra Bệnh viện YHCT tỉnh, BV YHCT tư nhân trên địa bàn.

- Cục Y tế Bộ Công an xếp lịch kiểm tra BV YHCT Bộ Công An

- Cục Quân Y Bộ Quốc phòng xếp lịch kiểm tra Viện Y học cổ truyền quân đội.

8. Quy trình kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp trên

a) Đoàn kiểm tra giới thiệu thành phần đoàn và thống nhất kế hoạch làm việc với BV được kiểm tra.

b) BV được kiểm tra báo cáo tóm tắt hoạt động của BV và kết quả tự kiểm tra, thời gian báo cáo 20 phút.

c) Đoàn kiểm tra chia thành 3 tổ

- Tổ 1 kiểm tra hoạt động của BV năm 2009 (phần A) và nội dung kiểm tra I phần B: Cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị; Nội dung II (quản lý bệnh viện) và điểm 15 của nội dung IV (y đức giao tiếp và văn hóa nghề nghiệp).

- Tổ 2 kiểm tra nội dung III, phần B: Thực hiện chức năng nhiệm vụ BV.

- Tổ 3 kiểm tra nội IV, phần B: Thực hiện quy chế của BV

d) Đoàn kiểm tra họp để tổng hợp kết quả kiểm tra.

đ) Đoàn kiểm tra trao đổi trước với Lãnh đạo BV về kết quả kiểm tra và những kiến nghị của đoàn kiểm tra trước khi công bố kết quả kiểm tra.

e) Hoàn thành biên bản kiểm tra BV năm 2010.

9. Báo cáo kết quả kiểm tra

Để đảm báo thời gian cho việc tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra năm 2010 và chuẩn bị báo cáo tổng kết năm cảu Bộ Y tế, ngay sau khi có kết quả của đoàn kiểm tra cấp trên, các BVYHCT trong toàn quốc phải hoàn chỉnh hồ sơ kết quả kiểm tra (kết quả phúc tra) của BV và báo cáo về Vụ Y dược cổ truyền – Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh muộn nhất vào ngày 20/12/2010.

Hồ sơ gồm:

a) 01 đĩa CD nhập liệu theo phần mềm Excel đã cung cấp đầy đủ nội dung phần A, phần B của bảng kiểm tra BV YHCT năm 2010 (Sở y tế, y tế ngành chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra BV Y học cổ truyền trực thuộc và ghi vào đĩa CD để gửi về Vụ Y dược cổ truyền Bộ Y tế và gửi qua địa chỉ Email hathai_son@yahoo.com và hoaly1968@gmail.com) .

Chú ý:

- Không nhập số liệu trên chương trình Word, hoặc chương trình do BV tự tạo

- Không sử dụng đĩa mềm để gửi số liệu về Bộ Y tế.

b) 01 quyển kết quả KTBV YHCT năm 2010 (để đối chiếu, lưu trữ) gồm tất cả các nội dung KTBV YHCT năm 2010 gồm:

- Kết quả kiểm tra phần A, phần B

- Phiếu tổng hợp khảo sát cán bộ viên chức BV

- Phiếu tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người bệnh

- Biên bản KTBV năm 2010.

10. Phúc tra của Bộ Y tế

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của các sở Y tế và tình hình thực tế, Bộ Y tế sẽ tổ chức phúc tra một số bệnh viện thuộc các sở Y tế.

11. Tiêu chuẩn xét khen thưởng năm 2010

a) Tiêu chuẩn BVXSTD năm 2010

- Kết quả điểm kiểm tra: BV hạng I≥90%; BV hạng II≥87%; BV hạng III và chưa phân hạng ≥85% điểm chuẩn.

- Chi bộ, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh

- Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh xuất sắc

- Đoàn thanh niên CSHCM đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc toàn diện

- BV đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

- Báo cáo kết quả KTBV năm 2010 và gửi hồ sơ đề nghị xét BV XSTD năm 2010 đúng thời gian và đủ hồ sơ cần thiết theo quy định.

b) Tiêu chuẩn BV xuất sắc năm 2010

Kết quả điểm kiểm tra: BV hạng I ≥87%; BV hạng II 85%; BV hạng III. IV và chưa phân hạng ≥83%. Các tiêu chuẩn về Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đơn vị văn hóa như tiêu chuẩn của BVXSTD năm 2010.

c) Điều kiện xét BVXSTD năm 2010 và BVXS năm 2010

Các BV ngoài việc đạt tiêu chuẩn thi đua năm 2010, phải đảm bảo các điều kiện sau: không có đơn thư khiếu nại hoặc có đơn thư khiếu nại nhưng kết luận không có sai sót (tính từ 01/10/2009 đến thời điểm xét khen thưởng).

- Đối với BVXSTD năm 2010 phải có công văn đề nghị của Hội đồng thi đua cấp BV đối với BV trực thuộc Bộ; Hội đồng thi đua cấp Sở Y tế đối với các BV thuộc Sở Y tế kiểm tra; Công văn đề nghị của Y tế Bộ, Ngành chủ quản đối với BV thuộc các Bộ, Ngành.

- Hồ sơ và quy trình theo nội dung công văn số 869/KCB-NV ngày 14/9/2010 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2010.

Trong quá trình thực hiện KTBV nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Vụ Y dược cổ truyền Bộ Y tế (Ths Hoàng Thị Hoa Lý) qua số điện thoại: 04 62732273 máy lẻ 2303, di động 0912. 081218, Email: hoaly1968@gmail.com. Hoặc đơn vị có công văn gửi về Vụ Y dược cổ truyền - Bộ Y tế 138 A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội để được giải đáp

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để B/cáo);
- TT Nguyễn Thị Xuyên (để B/cáo);
- Các Vụ, Cục, VP, TTra Bộ, CĐYTVN;
- Lưu: VT, YDCT (03 b¶n).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6623/BYT-YDCT, CONG VAN 6623 2010, BO Y TE, BANG KIEM TRA BENH VIEN, BENH VIEN Y HOC CO TRUYEN, THE THAO - Y TE