23/09/2009 | 984 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6614/VPCP-KTTH
V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí cho dự án của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 4469/UBND-VX ngày 11 tháng 8 năm 2009 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và người rủi ro bất hạnh của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động bố trí từ ngân sách địa phương hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và người rủi ro bất hạnh của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6614/VPCP-KTTH, CONG VAN 6614, VAN PHONG CHINH PHU, HO TRO, DU AN, HOI CHU THAP DO, THANH PHO HAI PHONG, DAU TU, XAY DUNG- DO THI, VAN HOA- XA HOI