04/05/2011 | 3889 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 477/SXD-KTXD ngày 03/12/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

Hiện nay, trong tổng mức đầu tư không có lệ phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình; lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

2. Về thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình:

Nếu chủ đầu tư là các Sở có Ban quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thì chủ đầu tư được hưởng chi phí thẩm tra theo tỷ lệ quy định tại các văn bản công bố số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hoặc công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì được thuê tư vấn để thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán để làm căn cứ thẩm định.

3. Trường hợp, các Sở chuyên ngành được uỷ quyền quyết định đầu tư và đủ điều kiện năng lực thì được quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và được hưởng lệ phí thẩm định theo Thông tư số 109/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

4. Trường hợp Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn mới về biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt mới thì chủ đầu tư có thể vận dụng mức phí đã được ban hành hoặc công bố phù hợp với công trình để lập dự toán và là cơ sở để các bên thương thảo trong hợp đồng mua bảo hiểm xây dựng, lắp đặt; trường hợp cụ thể còn chưa rõ thì Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre trao đổi với Bộ tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

5. Theo quy định của Luật Xây dựng thì nhà thầu tư vấn có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Định mức chi phí tư vấn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy trường hợp các đơn vị tư vấn thiết kế mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì Chủ đầu tư xem xét bổ sung chi phí này. Khoản chi phí này theo các quy định trước đây của Bộ Xây dựng được tính bằng 5% so với chi phí tính theo định mức.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 647/BXD-KTXD, CONG VAN 647 2011, BO XAY DUNG, QUAN LY CHI PHI XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI