09/06/2004 | 3247 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6267/TC/TCT
V/v sử dụng đất; lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

Thời gian qua, nhiều địa phương phản ánh vướng mắc về giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) và giá tính lệ phí trước bạ đất, để thống nhất trong quản lý thu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Nghị số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ về thuế CQSDĐ và điểm 2.2, mục II Thông tư 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 và điểm 2, mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính thì giá tính thuế CQSDĐ và lệ phí trước bạ được xác định:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo hình thức đấu giá, người trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất và nộp lệ phí trước bạ đất theo giá trúng đấu giá và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó chuyển quyền sử dụng mảnh đất đó cho người khác thì thuế CQSDĐ xác định theo giá đất đã trúng đấu giá.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân CQSDĐ mà giá thực tế chuyển nhượng cao hơn giá đất do UBND tỉnh, thành phố qui định đang áp dụng tại địa phương thì thuế CQSDĐ và lệ phí trước bạ xác định theo giá đất do UBND tỉnh, thành phố qui định áp dụng tại địa phương (trừ trường hợp đấu giá ở trên)./.Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VP Bộ (HC,TH),
TCT{VP (HC), TS}.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6267/TC/TCT, CONG VAN 6267 2004, BO TAI CHINH, THUE - PHI - LE PHI, BAT DONG SAN