11/11/2010 | 2032 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6189/BNN-TC
V/v xin bổ sung kinh phí năm 2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 150/CĐTL-TV ngày 29/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ về việc xin cấp bổ sung kinh phí năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Hiện nay nguồn kinh phí đào tạo năm 2010 đến thời điểm này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ hết vì vậy không còn kinh phí để cấp bổ sung kinh phí năm 2010 cho đơn vị.

2. Để thực hiện tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đơn vị tự sắp xếp bố trí trong ngân sách nhà nước đã cấp từ đầu năm 2010 và từ nguồn thu, các quỹ của nhà Trường để thực hiện.

3. Đề nghị đơn vị lập dự toán chi tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm và đón nhận huân chương trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, đảm bảo thực hiện chi tiêu tiết kiệm đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6189/BNN-TC, CONG VAN 6189, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON, TRUONG CAO DANG THUY LOI BAC BO, BO SUNG KINH PHI, TAI CHINH NHA NUOC