15/07/2005 | 4699 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 609/CV-QLNH
V/v: Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về hạn mức mới về ngoại tệ phải khai báo Hải quan cửa khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2005

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ

 

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 về sửa đổi Quyết định 337/1998/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mang ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh. Theo Quyết định 921/QĐ-NHNN, hạn mức phải khai báo với Hải quan cửa khẩu khi xuất nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt là 7.000 USD và đối với đồng Việt Nam là 15 triệu VNĐ. Để tránh những vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực hiện Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề như sau:

1. Công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ dưới mức 7.000 USD để phục vụ cho các mục đích hợp pháp đã được quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì không cần phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh và thành phố.

2. Công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ để phục vụ mục đích trợ cấp khó khăn cho thân nhân theo quy đinh tại Điều 9 Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì không cần phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

3. Trường hợp công dân Việt Nam có nhu cầu mang ngoại tệ từ mức 7.000 USD trở lên hoặc có nhu cầu mua, chuyển ngoại tệ cho các mục đích hợp pháp quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN thì vẫn thực hiện theo đúng thủ tục, điều kiện cấp giấy phép mang ngoại tệ quy định tại Quyết định 1437/QĐ-NHNN.

4. Quyết định số 921/QĐ-NHNN đã được đăng công báo vào ngày 03/07/2005 và theo quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 18/07/2005. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố và các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện các quy định của Quyết định 921/QĐ-NHNN kể từ ngày có hiệu lực của Quyết định này.

Trên đây là những hướng dẫn về các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định 921/QĐ-NHNN ngày 27/06/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước thông báo tới các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các Ngân hàng thương mại để biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TĐ Nguyễn Đồng Tiến (Để báo cáo)
- Tổng cục Hải quan                               
- Cục Hải quan tỉnh và thành phố
- Lưu Vụ QLNH (Phòng V.L.)

TL.THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Lân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 609/CV-QLNH, CONG VAN 609 2005, NGAN HANG NHA NUOC, TIEN TE - NGAN HANG