03/08/2009 | 1403 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5938/NHNN-TT
V/v: thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố;
- Vụ Tài chính - Kế toán;
- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng đại diện NHNN tại TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Quản trị NHNN.

 

Thực hiện chức năng quản lý hoạt động thanh toán và giám sát các hệ thống thanh toán, căn cứ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Bình tại Công văn số 227/NHNN-THB5 ngày 28/7/2009 về việc thay đổi thông tin dùng trong giao dịch thanh toán , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo về việc thay đổi tên dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán như sau:

Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Chi nhánh Nam Định- Phòng Giao dịch Thái Bình đổi thành Ngân hàng TMCP Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình (mã ngân hàng 34309001).

Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước khi nhận được Công văn này cần cập nhật danh sách các đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước để thực hiện giao dịch thanh toán chính xác, an toàn./.

 

 

THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Kim Chinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5938/NHNN-TT, CONG VAN 5938, NGAN HANG NHA NUOC, THAY DOI TEN GIAO DICH, TO CHUC CUNG UNG DICH VU THANH TOAN, TIEN TE - NGAN HANG