05/06/2003 | 2866 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5893 TC/TCT
V/v đầu tư xe vận tải hành khách công cộng và lắp ráp xe khách từ 25 chỗ ngồi trở lên

Hà Nội , ngày 05 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV & XD Hoà Lợi

Trả lời công văn không có số ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Công ty TNHH TMDV & XD Hoà Lợi về việc đầu tư xe vận tải hành khách công cộng và lắp ráp xe khách từ 25 chỗ ngồi trở lên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế khuyến khích đầu tư trong nước, Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11 tháng 09 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung sản phẩm ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên vào danh mục các sản phẩm cơ khí ưu đãi được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển, Công văn số 5371/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về thuế nhập khẩu vật tư, linh kiện sản xuất xe ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên thì trường hợp sản xuất lắp ráp xe ô tô của Công ty (nếu được phép) nhưng không nằm trong kế hoạch phát triển xe ô tô mang thương hiệu Việt Nam với tỷ lệ nội địa hoá theo lộ trình được phê duyệt, khi nhập khẩu khung, gầm, máy và những linh kiện trong nước chưa sản xuất được thì không thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu.

2/ Việc xin được thiết lập dự án để lắp ráp xe từ 25 chỗ ngồi trở lên, đề nghị Công ty làm việc với Bộ Công nghiệp để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để công ty TNHH TMDV & XD Hoà Lợi được biết./.

 

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5893TC/TCT, CONG VAN 5893TC 2003, BO TAI CHINH, KE TOAN - KIEM TOAN