04/05/2007 | 12773 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5881/BTC-BH
V/v: Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều câu hỏi và ý kiến của các đơn vị liên quan đến bảo hiểm trong hoạt động xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 9/12/2001, Luật xây dựng ngày 26/11/2003 thì bảo hiểm trong hoạt động xây dựng không phải là loại hình bảo hiểm bắt buộc và các văn bản do Bộ Tài chính ban hành trước đây hướng dẫn thực hiện bảo hiểm trong hoạt động xây dựng hết hiệu lực thi hành, bao gồm: Thông tư số 76/2003/TT-BTC ngày 4/8/2003 hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng, Quyết định số 14/2004/QĐ-BTC ngày 16/1/2004 về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người hoạt động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt, Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt.

2. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được chủ động xây dựng và triển khai quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm liên quan đến hoạt động xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội bảo hiểm VN;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lưu VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM
Trịnh Thanh Hoan

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5881/BTC-BH, CONG VAN 5881 2007, BO TAI CHINH, BAO HIEM, XAY DUNG - DO THI