09/11/2011 | 1984 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5646/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Naphtha và dung môi có nguồn gốc từ dầu mỏ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2640/HQHCM-TXNK ngày 23/09/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến về việc phân loại mặt hàng doanh nghiệp khai báo là dung môi trong công nghiệp Exxsol DSP 80/100, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính; công văn số 8039/BTC-CST ngày 20/06/2011 của Bộ Tài chính, thì:

1. Mặt hàng:

- Dung môi khác thuộc mã số 2710.11.60.00;

- Naphtha, reformate và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng, thuộc mã số 2710.11.70.00;

- Naphtha, reformate và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng, thuộc mã số 2710.11.70.00, thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Tiêu chuẩn để phân loại mặt hàng dung môi khác (mã số 2710.11.60.00), Naphtha, reformate và các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng (mã số 2710.11.70.00) đã được hướng dẫn tại Phụ lục 3 Chú giải bổ sung AHTN ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra đối chiếu cụ thể mặt hàng của doanh nghiệp với các quy định của các văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8039/BTC-CST để xác định mặt hàng là dung môi khác hay là Naphtha để thu thuế theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5646/TCHQ-TXNK, CONG VAN 5646 2011, TONG CUC HAI QUAN, THUE - PHI - LE PHI