10/08/2010 | 10226 Lượt xem |

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5528/BKH-QLĐT
V/v: áp dụng văn bản quy định về đấu thầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

 

Trên cơ sở các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP), đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã cơ bản ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định mới về đấu thầu. Tuy nhiên, hiện nay do chưa kịp thời cập nhật thông tư nên nhiều Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp đang sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành.

Do vậy, để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, Bộ KH&ĐT thông báo đến các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về việc áp dụng văn bản hướng dẫn về đấu thầu như sau:

1. Các văn bản quy định về đấu thầu do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

STT

Văn bản hướng dẫn còn hiệu lực

Văn bản hướng dẫn bị thay thế/bãi bỏ (không còn hiệu lực)

1

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

 

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

 

3

Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

- Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng

4

Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

5

Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

 

6

Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

 

2. Các văn bản quy định về đấu thầu do Bộ KH&ĐT ban hành

Văn bản quy định về đấu thầu do Bộ KH&ĐT ban hành còn hiệu lực thi hành và hết hiệu lực thi hành, bao gồm:

STT

Văn bản hướng dẫn còn hiệu lực

Văn bản hướng dẫn bị thay thế/bãi bỏ (không còn hiệu lực)

1

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp.

Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.

2

Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ

Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

3

Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/7/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.

4

Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.

 

5

Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

6

Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/03/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

7

Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/04/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

8

Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

9

Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ KH&ĐT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ KH&ĐT ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu

10

Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

 

11

Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 

12

Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng

 

13

Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

 

14

Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

 

 

 

Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu (*)

Ghi chú: (*) Nội dung hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu được quy định chi tiết tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP (Chương II và Phụ lục I).

3. Các văn bản quy định về đấu thầu do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương, doanh nghiệp ban hành

Nghị định 85/2009/NĐ-CP (Điều 77) quy định những quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật sửa đổi và Nghị định này đều bị bãi bỏ. Vì vậy, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương rà soát các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu trước đây để sửa đổi, ban hành lại nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, Cục QLĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5528/BKH-QLDT, CONG VAN 5528 2010, BO KE HOACH VA DAU TU, VAN BAN HUONG DAN, CONG TAC DAU THAU, DAU TU, XAY DUNG - DO THI