15/09/2010 | 2318 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5433/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng than mỡ (bitum)

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 1226/HQLC-NV ngày 26/08/2010 báo cáo vướng mắc về việc phân loại mặt hàng Than mỡ (bitum) dùng để luyện cốc do Công ty CP Thương mại và Du lịch Thiên Bảo nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công văn số 8825/BCT-TMMN ngày 01/09/2010 của Bộ Công thương về việc nhập khẩu mặt hàng than mỡ (thuộc than bitum); thì:

Mặt hàng than mở thuộc than bitum dùng để luyện cốc thuộc mã số 2701.12.10.00 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Yêu cầu đơn vị kiểm tra lại hồ sơ và thực tế hàng hóa nhập khẩu để áp dụng mã số và thuế suất theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5433/TCHQ-TXNK, CONG VAN 5433 2010, TONG CUC HAI QUAN, THUE SUAT THUE NHAP KHAU UU DAI, MAT HANG THAN MO BITUM, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI