10/02/2011 | 1371 Lượt xem |

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 53/KL-QLBVR
V/v: Báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2010.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong toàn quốc và Thông tư 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng. Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm khẩn trương tổng hợp số liệu hiện trạng rừng năm 2010 của địa phương, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo về Cục Kiểm lâm theo các nội dung sau:

1. Đối với các địa phương chưa xây dựng dự án theo dõi diễn biến rừng thì sử dụng phần mềm thống kê rừng để tổng hợp báo cáo theo hệ thống mẫu biểu đính kèm.

2. Đối với địa phương đã thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng (theo chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000) thì báo cáo theo kết quả cấp tỉnh được in ra từ phần mềm theo dõi diến biến rừng (DBR), đồng thời gửi kèm đĩa CD chứa số liệu, bản đồ số cập nhật diễn biến năm 2010.

3. Phần mềm thống kê rừng (TKR) và diễn biến rừng (DBR) được đăng tải trên trang web của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ: http://www.kiemlam.org.vn.

4. Số liệu hiện trạng rừng của địa phương đến 31/12/2009 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tại Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/8/2010 là số liệu đầu kỳ năm 2010 để cập nhật diễn biến rừng năm 2010.

Báo cáo gửi về Cục Kiểm lâm trước ngày 31/3/2011 theo địa chỉ: nhà A3 số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 37335677; E-mail: hai@kiemlam.org.vn.

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm thực hiện và gửi báo cáo về Cục Kiểm lâm đúng thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT, QLBVR.


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đoàn Hoài Nam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 53/KL-QLBVR, CONG VAN 53 2011, CUC KIEM LAM, BAO CAO SO LIEU HIEN TRANG RUNG, TAI NGUYEN - MOI TRUONG