19/03/2003 | 6206 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 526/BNV-CCVC
Về việc thực hiện quyết định số 27/2003/qđ-ttg ngày 19/02/2003 của thủ tướng chính phủ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 526/BNV-CCVC NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2003/QĐ-TTG NGÀY 19/02/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Tổng công ty 91.

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (sau đây gọi chung là Quy chế bổ nhiệm), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là Bộ, Tỉnh và Tổng công ty) chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1/ Kể từ ngày Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của nhà nước thuộc các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty đều phải thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền quy định của Đảng và Nhà nước.

3/ Đối với các ngành hoặc các cơ quan, đơn vị đặc thù cần quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 5 năm, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

4/ Các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty cần tiến hành rà soát và xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại những cán bộ, công chức lãnh đạo đã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệm đến thời điểm Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành), kể cả những cán bộ, công chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu thuộc Điểm 2 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác thì đến tuổi nghỉ hưu, thuộc Điểm 3 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phải làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu mới được tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhận.

Hàng năm, vào tháng 12, các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty làm báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo số liệu thống kê theo hướng dẫn tại mẫu số 1, mẫu số 2 và mẫu số 3 (gửi kèm theo công văn này) gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với năm 2003, các Bộ, Tỉnh, Tổng công ty cần tiến hành xong việc bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo nói tại Điểm 4 của công văn này trước ngày 30 tháng 9 năm 2003.

5/ Đối với các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo không bổ nhiệm lại, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty căn cứ vào yêu cầu công tác để bố trí phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, đảm bảo ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Đề nghị lãnh đạo các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty chỉ đạo tốt việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức lãnh đạo theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 526/BNV-CCVC, CONG VAN 526 2003, BO NOI VU