10/12/2010 | 3112 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5029/TCT-CS
V/v phạt chậm nộp tiền thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1585/CT-KTr ngày 28/9/2010 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về vấn đề xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1, Mục II, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

1.1. Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế.

1.2. Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước, nhưng người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

- Khoản 2, Mục II, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp”.

- Khoản 5, Mục II, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế”.

Căn cứ vào những quy định trên, trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế.

Trường hợp hết thời gian gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính có hành vi vi phạm về chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Khoản 1, Mục II, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế với mức xử phạt 0.05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp. Ngày chậm nộp tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời gian gia hạn nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT) (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5029/TCT-CS, CONG VAN 5029 2010, TONG CUC THUE, PHAT CHAM NOP THUE, THUE - PHI - LE PHI, VI PHAM HANH CHINH