06/09/2007 | 1477 Lượt xem |

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5021/VPCP-KTTH
V/v Thực hiện quy định về bảo hiểm tại Luật kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10038/BTC-BH ngày 27 tháng 7 năm 2007 về triển khai thực hiện quy định bảo hiểm tại Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc như sau:

1. Bộ Tài chính không ban hành quy tắc, Điều Khoản, biểu phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản và bảo hiểm trong hoạt động xây dựng. Yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ động xây dựng quy tắc, Điều Khoản, biểu phí bảo hiểm của loại hình bảo hiểm này tương tự như các loại hình bảo hiểm tự nguyện khác.

2. Đối với các đối tượng (tổ chức, cá nhân) có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản và bảo hiểm trong hoạt động xây dựng phải tuân thủ quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5021/VPCP-KTTH, CONG VAN 5021 2007, VAN PHONG CHINH PHU, BAO HIEM