24/03/2010 | 1157 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 501/TTg-KGVX
V/v Chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 58/TTr-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2010 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trung tâm Đại học Tại chức thành phố Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 501/TTG-KGVX, CONG VAN 501, THU TUONG CHINH PHU, THANH LAP, TRUONG DAI HOC, KY THUAT CONG NGHE CAN THO, GIAO DUC