13/04/2004 | 2853 Lượt xem |

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 496/CP-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định dự án Hỗ trợ Bộ GDĐT do EU tài trợ

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Giáo dục và Đào tạo,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Ngoại giao,
 - Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 2353/HTQT ngày 26/3/2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 571 BKH/TKTĐN ngày 4/2/2004) về việc phê duyệt Phụ lục sửa đổi số 3 của Hiệp định Tài chính dự án Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Phụ lục sửa đổi số 3 Hiệp định Tài chính của Dự án “Hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo” (ALA/98/0124) do Uỷ ban Châu Âu (EC) tài trợ, bao gồm: kéo dài thời gian hiệu lực của Hiệp định đến ngày 30/4/2005, trong đó các hoạt động triển khai dự án có hiệu lực tới ngày 31/12./2004 và điều chỉnh các hạng mục chi trên cơ sở sử dụng kinh phí dự phòng để hoàn tất lại các hoạt động dự án (không tăng thêm kinh phí).

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Phụ lục sửa đổi số 3 của Hiệp định tài chính và triển khai thực hiện dự án đúng với thời hạn quy định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai dự án thời gian qua trước khi đặt vấn đề với EC tài trợ giai đoạn II.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 496/CP-QHQT, CONG VAN 496, CHINH PHU, DAU TU, GIAO DUC