15/02/2012 | 3352 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1735/CT-CS ngày 10/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc xử lý vi phạm về thuế theo đề nghị của Công an TP.HCM, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế là hai năm kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế được xác định là hành vi trốn thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại các Luật, Pháp lệnh về Thuế.”

Tại khoản 4, Điều 24 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 1997 quy định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước; kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.”

Tại khoản 4, Điều 27 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2003 quy định: “Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.”

Căn cứ công văn của Cục Thuế tỉnh Bình Định và Công an TP.HCM đều chưa nêu rõ: Thời điểm phát hiện ghi khống hóa đơn từ khi nào, khởi tố vụ án hình sự từ khi nào, nay đã kết thúc điều tra thì có bản kết luận điều tra chưa. Hiện nay là thời điểm kết thúc điều tra chứ không phải là thời điểm phát hiện hành vi vi phạm ghi khống hóa đơn. Do đó, chưa đủ căn cứ kết luận đã hết thời hiệu xử lý vi phạm như đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định liên hệ với cơ quan Công an TP.HCM để cung cấp thêm các tài liệu làm rõ các tình tiết liên quan như đã nêu trên, từ đó xử lý hành vi vi phạm về thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 485/TCT-CS, CONG VAN 485 2012, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI