21/12/2006 | 3306 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4846/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT sau khi đã đóng mã số thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Tp Cần Thơ

Trả lời công văn số 270/CT-QLDN ngày 03/11/2006 của Cục thuế TP Cần Thơ về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp đã đóng mã số thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4, Mục I Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế quy định: "Tổ chức, cá nhân nộp thuế chấm dứt tồn tại thì mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt tồn tại thì mã số thuế bị đóng và không được sử dụng lại".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế tại Cần Thơ đã làm thủ tục đóng mã số thuế, Cục thuế TP Cần Thơ đã có thông báo về việc ngừng hoạt động và đóng mã số thuế của Chi nhánh, thì mã số thuế đã đóng sẽ không được sử dụng lại. Chi nhánh Công ty thực hiện các thủ tục khi giải thể không đúng trình tự (xin đóng mã số thuế trước khi hoàn thuế GTGT). Vì vậy, Chi nhánh làm thủ tục khấu trừ hoặc hoàn số thuế GTGT chưa được hoàn theo biên bản kiểm tra của Cục thuế TP Cần Thơ tại Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Cần Thơ biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4846/TCT-PCCS, CONG VAN 4846 2006, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI