13/08/2010 | 3760 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4808/BGDĐT-GDTX
V/v giao nhiệm vụ đào tạo Nghề cho các TTGDTX

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ngày 3/2/2010 tại cuộc họp giao ban toàn quốc triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Sau khi có sự thoả thuận của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại công văn số 2229/LĐTBXH-TCDN ngày 5/7/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

1. Bổ sung nhiệm vụ dạy nghề cho các Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có Trung tâm dạy nghề hoặc có Trung tâm dạy nghề nhưng chưa đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của địa phương. Giao sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhiệm vụ dạy nghề;

2. Bổ sung thêm nhiệm vụ hướng nghiệp cho Trung tâm giáo dục thường xuyên và nhiệm vụ giáo dục thường xuyên cho Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp để phù hợp với điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Mỗi huyện có thể chỉ cần có một trung tâm làm cả ba nhiệm vụ: giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp và dạy nghề;

3. Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề cho những trung tâm được giao nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Chỉ đạo việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề cho đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nhằm tạo điều kiện cho người học vừa hoàn thành chương trình bổ túc trung học phổ thông và chương trình trung cấp nghề. Kết quả các môn văn hóa được công nhận là kết quả chính thức cho phần học văn hóa trong chương trình nghề./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ LĐTB&XH (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT;
- Lưu:VT,Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4808/BGDDT-GDTX, CONG VAN 4808 2010, BO GIAO DUC VA DAO TAO, GIAO NHIEM VU, DAO TAO NGHE, TRUNG TAM GIAO DUC THUONG XUYEN, GIAO DUC