26/12/2003 | 3255 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4650/LĐTBXH-PC
V/v trả lời về chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Oxfam Hồng Kông Việt Nam

Trả lời Công văn số 45/CV ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Quý Văn phòng về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Kim Minh Công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Theo văn thư ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng đại diện Oxfam gửi Ông Công thì Văn phòng đề nghị với Ông Công cùng thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 1, 3 Điều 36 là chưa rõ ràng; vì Hợp đồng không thể vừa chám dứt khi hết hạn, vừa chấm dứt theo thoả thuận. Do vậy Văn phòng đề nghị Ông Công thoả thuận chấm dứt hợp đồng (theo Khoản 3 Điều 36 của BLLĐ), thì Ông Công có quyền không đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trường hợp căn cứ vào Khoản 1, Điều 36 của BLLĐ để chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Công do hết thời hạn hợp đồng thì phù hợp với Khoản 2, Điều 27: trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng lao động hết hạn, các bên phải ký hợp đồng lao động mới. Nếu không ký thì Hợp đồng trở thành Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Điều đó có nghĩa là trong thời hạn 30 ngày kể trên các bên có quyền cấm dứt hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Quý Văn phòng biết.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Phan Đức Bình

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4650/LDTBXH-PC, CONG VAN 4650 2003, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, VAN HOA - XA HOI