29/12/2003 | 15443 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4610 TCT/NV5
V/v lập bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Tổng cục thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp kiến nghị việc phát hành bảng kê kèm theo hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh có hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng với quy cách mẫu mã, chủng loại đa dạng, trên hoá đơn GTGT không thể ghi chi tiết hết các thông tin về hàng hoá bán ra, cần lập bảng kê để mô tả chi tiết hàng hoá bán ra kèm theo hoá đơn GTGT thì cơ sở kinh doanh thực hiện lập hoá đơn GTGT và bảng kê như sau:

1. Về Hoá đơn GTGT:

- Hoá đơn GTGT phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số......., ngày ..... tháng ..... năm.......”. Mục “tên hàng” tên hoá đơn GTGT chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

- Các chỉ tiêu khác ghi trên hoá đơn GTGT (doanh số hàng hoá bán ra chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá trị thanh toán...) được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Đối với các mặt hàng có thuế suất thuế GTGT khác nhau, cơ sở kinh doanh phải lập riêng hoá đơn GTGT cho từng loại thuế suất.

2. Về Bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT:

- Nội dung bảng kê do cơ sở kinh doanh tự thiết kế phù hợp với đặc điểm của các loại hàng hoá, kiểu dáng, mẫu mã, chủng loại nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên cơ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc, mã số thuế.

+ Tên hàng, số lượng, giá cả, thành tiền, tổng số tiền (chưa có thuế GTGT) đúng với số ghi trên hoá đơn GTGT.

- Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hoá đơn GTGT số......... ngày..... tháng..... năm.......” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, giám đốc, người mua, kế toán trưởng.

- Số lượng bảng kê phát hành phù hợp với số liên hoá đơn GTGT. Bảng kê được lưu giữ cùng với hoá đơn GTGT, tương ứng với số tiền của hoá đơn GTGT để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

- Cơ sở kinh doanh (cả bên bán và bên mua) thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hoá đơn GTGT theo chế độ hiện hành về quản lý và lưu giữ hoá đơn quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

Mỗi lần bán hàng, cơ sở kinh doanh đều phải phát hành hoá đơn GTGT và bản kê chi tiết kèm theo (nếu phải lập), không được xuất một hoá đơn GTGT cho nhiều lần bán hoặc lập một bảng kê cho nhiều hoá đơn GTGT khác nhau.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4610TCT/NV5, CONG VAN 4610TCT 2003, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI