27/04/1996 | 4382 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 453/C11(CI3)

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 453/C11 (C13) NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MẪU DẤU.

Kính gửi: Công an các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Lệnh số 39-L/CTN ngày 30-4-1995 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Căn cứ các Thông tư 32-LB Liên Bộ Nội vụ - Ban Tổ Chức Cán bộ Chính phủ và số 05/TT-BNV ngày 6-6-1994 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu.
Thi hành ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 6049/TCCB ngày 23-10-1995 là: Thống nhất chỉ dùng hai loại dấu hình tròn (loại có hình Quốc huy và loại không có hình Quốc huy).
Để việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu được thống nhất; Tổng Cục Cảnh sát nhân dân hướng dẫn bổ sung mẫu và việc khắc con dấu cho một số cơ quan, đơn vị như sau:

I. VỀ MẪU CON DẤU.

A. CON DẤU MỘT SỐ ĐƠN VỊ KINH TẾ.

1. Con dấu của các Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Chính phủ. Các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nhà nước hạch toán độc lập, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (mẫu đỏ): Vận dụng khắc theo mẫu dấu số 24 phụ lục số V kèm theo Thông tư số 05/TT-BNV ngày 6-6-1994 của Bộ Nội vụ.

(Chú ý: Con dấu Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc Chính phủ không có tên bộ chủ quản sau tên đơn vị dùng dấu trong nội dung con dấu).

2. Con dấu các đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng Công ty Nhà nước; Các đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hạch toán nội bộ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh màu xanh (ký hiệu trực thuộc doanh nghiệp): Hình tròn đường kính 34 mm; Nội dung xem mẫu số 1, 2, 3 phụ lục kèm theo. (Các mẫu này thay thế mẫu con dấu từ số 33 đến số 39 phụ lục số VI kèm theo Thông tư 05-TT/BNV ngày 6-6-1994 của Bộ Nội vụ).

3. Con dấu các đơn vị trực thuộc Tổng công ty (kể cả công ty Nhà nước); Các đơn vị kinh tế trực thuộc các doanh nghiệp (thuộc mọi thành phần kinh tế) hạch toán nội bộ, không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh riêng: Hình tròn đường kính 32 mm; Nội dung xem mẫu số 4, 5 phụ lục kèm theo (các mẫu này thay thế mẫu dấu số 40 phụ lục số VI kèm theo Thông tư số 05/TT-BNV ngày 6-6-1994 của Bộ Nội vụ).

B. CON DẤU CÁC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÁC CẤP TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ ĐƯỢC QUYỀN LẬP BIÊN BẢN, THU TIỀN, PHÁT BIÊN LAI (ĐỒN, TRẠM, NHÀ ĐIỀU DƯỠNG...)

- Hình tròn, đường kính: 30 mm

- Nội dung:

+ Vành ngoài phía trên khắc: Tên cơ quan quản lý cấp trên.

+ Vành ngoài phía dưới khắc: Tên cơ quan quản lý trực tiếp.

+ Giữa dấu khắc: Tên đơn vị, tổ chức dùng dấu (xem mẫu số 6 phụ lục kèm theo. Mẫu này thay thế mẫu số 41 phụ lục số VI kèm theo Thông tư số 05/TT-BNV).

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý VỀ KHẮC CÁC LOẠI CON DẤU NÀY.

1. Các loại con dấu nói ở điểm 1, mục A, phần I văn bản này do C13 làm thủ tục khắc, đăng ký mẫu lưu chiểu. Các loại con dấu còn lại nói ở văn bản này do PC13 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết thủ tục khắc, đăng ký lưu chiểu mẫu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu...

2. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo để các cơ quan, đơn vị trong diện nói trên, thực hiện việc khắc lại (nếu đã khắc) hoặc khắc mới con dấu theo đúng mẫu quy định tại văn bản này.

3. Thời gian thực hiện việc khắc lại, khắc mới các con dấu xong trong quý 3 năm 1996.

 

Lê Thành

(Đã ký)

 

BẢN PHỤ LỤC

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 453 NGÀY 27-4-1996

(Thay thế mẫu con dấu các cơ quan tổ chức từ mẫu số 33 đến 41 phụ lục số VI Thông tư 05/TT-BNV ngày 6-6-1994 của Bộ Nội vụ)

Mẫu số: 1, 2, 3 đường kính 34 mm

Con dấu các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nhà nước và dấu các đơn vị kinh tế thuộc các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh màu xanh.

(Có hình kèm theo)

Mẫu số: 4, 5 đường kính 32 mm

Con dấu các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty - kể cả Công ty Nhà nước; Các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp hạch toán nội bộ không được cấp giấy phép kinh doanh.

(Có hình kèm theo)

Mẫu số 6: đường kính 30 mm

Con dấu các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn, sự nghiệp các cấp làm công tác được chứng nhận, lập biên bản, thu tiền, phát biên lai.

(Có hình kèm theo)

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 453/C11(CI3), CONG VAN 453 1996, BO NOI VU