24/11/2010 | 1718 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 452/BXD-KHCN
V/v: chuyển đổi áp lực gió giữa Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Trung Quốc.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1189/NĐVT-KT ngày 16/11/2010 của Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân xin ý kiến về việc chuyển đổi áp lực gió giữa Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Trung Quốc. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các dự án đầu tư xây dựng được quy định tại các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng là các quy chuẩn, tiêu chuẩn được chủ đầu tư lựa chọn và ghi trong nội dung thiết kế cơ sở của dự án và hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Nhiệm vụ phê duyệt các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nội dung Chương 4 của Quy chuẩn quy định về áp lực và vận tốc gió dùng trong thiết kế, trong đó bao gồm bản đồ phân vùng áp lực gió và các bảng số liệu áp lực gió theo địa danh hành chính, áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo. Quy chuẩn đã đưa ra giá trị vận tốc gió trung bình trong khoảng thời gian 10 phút bị vượt 1 lần trong vòng 50 năm và các hướng dẫn chuyển đổi sang các chu kỳ lặp khác nhau.

Bộ Xây dựng thông báo để Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân biết và áp dụng đúng quy định của Quy chuẩn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN &MT
Nguyễn Trung Hoà

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 452/BXD-KHCN, CONG VAN 452 2010, BO XAY DUNG, CHUYEN DOI AP LUC GIO, XAY DUNG - DO THI