11/07/2011 | 2930 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4509/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP - AN năm học 2011-2012

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên.

 

Thực hiện chương trình công tác năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm học 2011-2012 như sau:

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1.1. Triển khai thực hiện tập huấn đại trà cho giáo viên GDQP-AN các trường THPT về những nội dung kiến thức đã được tập huấn cấp Bộ đối với giáo viên cốt cán. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên cốt cán đã được tập huấn với giáo viên các trường quân sự địa phương để tập huấn về nội dung Điều lệnh đội ngũ và Điều lệnh quản lý bộ đội; phối hợp với cán bộ, giáo viên khác có kinh nghiệm chuyên môn để tập huấn xây dựng bài giảng điện tử và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học GDQP-AN.

 1.2. Để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQP-AN trường THPT, các đơn vị tiếp tục lựa chọn, bố trí giáo viên GDQP-AN đã được đào tạo có hướng phát triển lâu dài, đi đào tạo văn bằng 2 đại học chuyên ngành GDQP-AN. Trong năm học này tuyển dụng, biên chế đủ giáo viên để thực hiện chỉ tiêu 100% các trường THPT tổ chức dạy học theo phân phối chương trình. Tổ chức tốt hội thi ở cơ sở và tuyển chọn giáo viên GDQP-AN tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc, năm 2012.

1.3. Kiến thức mới về Điều lệnh đội ngũ sẽ được cập nhật, bổ sung vào sách giáo khoa GDQP-AN, tái bản năm 2012. Các nhà trường có kế hoạch bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa GDQP-AN (theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT và Quyết định số 8412/QĐ-BGDĐT) để đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả môn học.

2. Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp

2.1. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm (28/12/1961-28/12/2011) Chính phủ ban hành Nghị định 219/CP về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ, trong đó quy định Huấn luyện quân sự phổ thông cho học sinh, sinh viên (nay là GDQP-AN cho học sinh, sinh viên), các trường tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên môn đánh giá công tác tổ chức, thực hiện chương trình GDQP-AN (Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT).

2.2. Bổ sung, cập nhật kiến thức đã được tập huấn ở cấp Bộ về Điều lệnh đội ngũ và Luật Dân quân tự vệ vào bài giảng trong giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp để giảng dạy khi chưa có tái bản giáo trình. Để đổi mới phương pháp giảng dạy, các trường tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, trong đó bảo đảm đủ giáo trình GDQP-AN cho học sinh.

2.3. Để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQP-AN, các trường tuyển chọn giáo viên GDQP-AN đã được đào tạo (ngắn hạn hoặc ghép môn) có hướng phát triển lâu dài, đi đào tạo văn bằng 2 đại học chuyên ngành GDQP-AN. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên GDQP-AN để tham gia thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc như các bộ môn khác trong hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp.

3. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; các trung tâm GDQP-AN sinh viên

3.1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chương trình GDQP-AN (Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT) và quy định phân luồng, liên kết GDQP-AN (Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT; Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT). Bảo đảm học tập, rèn luyện và đánh giá kết quả, cấp chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên theo đúng các quy định hiện hành.

3.2. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm (28/12/1961-28/12/2011) Chính phủ ban hành Nghị định 219/CP về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và dân quân tự vệ, trong đó quy định Huấn luyện quân sự phổ thông cho học sinh, sinh viên (nay là GDQP-AN cho học sinh, sinh viên), các trường và các trung tâm GDQP-AN sinh viên tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên môn đánh giá việc xây dựng đội ngũ giảng viên GDQP-AN, xây dựng các chuyên đề nghiên cứu, tổ chức hội thảo: Đổi mới phương pháp dạy học GDQP-AN để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

3.3. Phát huy kết quả tập huấn thiết kế bài giảng điện tử và phần mềm hệ thống quản lý GDQP-AN, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tập trung đổi mới phương pháp, làm chuyển biến rõ rệt chất lượng giáo dục đại học trong phạm vi môn học GDQP-AN. Triển khai, đưa vào sử dụng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan GDQP-AN đại học, cao đẳng.

3.4. Chủ động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên mới, tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo mở. Thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá kết quả học tập GDQP-AN của sinh viên; mở rộng các hoạt động phương pháp, tăng cường thiết bị công nghệ hỗ trợ giảng dạy.

3.5. Các đơn vị lập báo cáo nhu cầu giảng viên để có kế hoạch đào tạo. Ưu tiên tuyển chọn các giảng viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo (ngắn hạn 6 tháng hoặc dài hạn ghép môn GDQP-AN) để đào tạo giảng viên chuyên ngành GDQP-AN (văn bằng 2 đại học).

3.6. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức của nhà trường. Các trường đại học được giao chỉ tiêu tuyển chọn sĩ quan dự bị từ nam sinh viên tốt nghiệp đại học cần làm tốt công tác tư tưởng cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có học lực khá, đủ sức khỏe, lý lịch tốt để bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao.

Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm GDQP-AN sinh viên căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2011-2012 và báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Phòng Tổng hợp -VP Bộ;
- Lưu VT; Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4509/BGDDT-GDQP, CONG VAN 4509 2011, BO GIAO DUC VA DAO TAO, GIAO DUC