29/07/2009 | 1434 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4506/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Malaysia và Philippines

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo công văn số 6824/BCT-XNK của Bộ Công Thương ngày 20/7/2009 và thư trao đổi với cơ quan đầu mối về cấp C/O của Malaysia, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu và mẫu chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O các nước cụ thể như sau:

1. Malaysia:

- Bản mới cập nhật cho C/O mẫu D, 13 trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiết trong thông báo.

- Bản mới cập nhật cho C/O mẫu AJ, 12 trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiết trong thông báo.

- Bản thay thế: 02 trang (trang 14, 15), thời điểm hiệu lưc: 01/01/2009.

2. Philippines: bản mới cập nhật (gồm các trường hợp bổ sung hoặc giữ nguyên) cho C/O mẫu D, gồm 22 trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiết trong thông báo.

Tổng cục Hải quan thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4506/TCHQ-GSQL, CONG VAN 4506, TONG CUC HAI QUAN, XUAT NHAP KHAU