06/04/2011 | 2369 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4506/BTC-TCT
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 như sau:

Căn cứ Điểm 1.2 Mục II; Điểm 1.3(c) Mục III, Điểm 2.3 Mục IV Phần B và Điểm 4 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 42 và Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 2 Điều 3; Khoản 2 Điều 14 và Điểm 5.4 Phụ lục số 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phát sinh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục theo hướng dẫn tại Điểm 1.3(c) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, riêng "Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn đối với tiền công gia công của hàng hóa gia công" thay thế bằng "Hóa đơn xuất khẩu". Hóa đơn xuất khẩu được lập theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 14, theo mẫu số 5.4 Phụ lục số 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Điểm 6 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính. Đối với hồ sơ hoàn thuế từ ngày 01/7/2011 thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn cho người nộp thuế được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (BTC);
- Các Vụ: PC2b, CS, TTr, KTNB, TTHT (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, KK2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4506/BTC-TCT, CONG VAN 4506 2011, BO TAI CHINH, HOAN THUE GIA TRI GIA TANG, THUE - PHI - LE PHI