03/03/2005 | 9942 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 45/ATLĐ-CSQP
V/v: Thực hiện chế độ nghỉ hàng năm.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đông Nam

Trả lời công văn số 07/CV/ĐN/05 ngày 22/01/2005 của quí Công ty hỏi về việc thực hiện chế độ nghĩ hàng năm, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điều 74, Điều 75 và Điều 76 của Bộ Luật Lao động, đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc (không nhất thiết phải tính từ ngày 01/01 đến 31/12 dương lịch) tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì có quyền được hưởng ngày nghỉ hàng năm. Người sử dụng lao động phải đảm bảo quyền lợi này (tức là số ngày nghỉ) cho người lao động. Việc qui định lịch nghỉ (từ là thời điểm để nghỉ) thuộc quyền của người sử dụng lao động nhưng phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp.

2. Trường hợp người sử dụng lao động đã bố trí lịch nghỉ hàng năm nhưng người lao động có yêu cầu và tự nguyện đi làm vào những ngày này, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả nguyên lương cho những ngày làm việc đó.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không bố trí lịch nghỉ hàng năm, hoặc đã có lịch nghỉ và đã thông báo cho người lao động biết nhưng huy động người lao động đi làm vào những ngày này và được người lao động đồng ý thì ngoài 100% tiền lương người lao động được trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo Điều 73, Điều 74, Điều 75 và Điều 78 của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động 200% tiền lương của những ngày đi làm nói trên.

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quí Công ty biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Tiền lương & Tiền công;
- Lưu HCTC, CSQP.

CỤC TRƯỞNG
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Đoàn Minh Hòa

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 45/ATLD-CSQP, CONG VAN 45 2005, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, LAO DONG - TIEN LUONG