17/11/2009 | 1417 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4400/LĐTBXH-TCCB
V/v cử công chức hướng dẫn tập sự đối với công chức dự bị

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển công chức 2009, Bộ đã ký quyết định tuyển dụng đối với 76 trường hợp trúng tuyển công chức dự bị. Thời gian nhận việc từ 01/12/2009.

Căn cứ quy định hiện hành về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước và chế độ công chức dự bị, Bộ đề nghị thủ trưởng các đơn vị:

- Cử công chức hướng dẫn đối với công chức dự bị để Bộ ra quyết định (đối với các Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ);

- Ký quyết định cử người hướng dẫn công chức dự bị (đối với các Cục, Tổng cục).

Công chức được phân công hướng dẫn công chức dự bị có trách nhiệm hướng dẫn công chức dự bị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức theo chế độ tập sự và phải là công chức cùng ngạch, hoặc ngạch trên, có kinh nghiệm, có năng lực và uy tín trong đơn vị.

Đề nghị các đơn vị thực hiện và báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4400/LDTBXH-TCCB, CONG VAN 4400, BO LAO DONG THUONG BINH VA XA, CU CONG CHUC HUONG DAN TAP SU, CONG CHUC DU BI, BO MAY HANH CHINH