31/10/2001 | 3082 Lượt xem |

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4387/TCT/AC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4387/TCT-AC NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BIÊN LAI,TEM NHẬP KHẨU KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 4515/TCHQ-VP ngày 11 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục Hải quan về việc huỷ các loại biên lai thuế, biên lai thu lệ phí, tem hàng nhập khẩu thu hồi không còn giá trị sử dụng. Căn cứ Điều 17 Chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, đối chiếu số biên lai thuế, biên lai thu lệ phí, tem hàng nhập khẩu không còn giá trị sử dụng so với sổ sách kế toán, phát hiện những chênh lệch xử lý trước khi tiến hành thanh huỷ.

2. Mời đại diện các ngành như: Đại diện cơ quan Tài chính, cơ quan Công an; Đại diện Tổng cục Thuế tham gia Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ thuế theo đúng chế độ quy định.

3. Sau khi Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ thuế đã kiểm tra thực tế các loại biên lai thuế, biên lai thu lệ phí, tem hàng nhập khẩu thu hồi so với bản kê chi tiết và nhất trí cho huỷ thì có thể huỷ bằng một trong hai cách:

- Đốt toàn bộ các loại biên lai thuế, biên lai thu lệ phí, tem hàng nhập khẩu thu hồi đã được Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ thuế nhất trí cho huỷ trước sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

- Xé vụn từng tờ biên lai thuế, biên lai thu lệ phí, tem hàng nhập khẩu không còn giá trị sử dụng đã được Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ thuế nhất trí cho huỷ để bán cho các cơ sở sản xuất giấy cho vào bể ngâm trước sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

Lập đủ biên bản và bản kê chi tiết các loại biên lai thuế, biên lai thu lệ phí, tem hàng nhập khẩu, thực huỷ để lưu, gửi cho các thành viên trong Hội đồng và Tổng cục Thuế.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4387/TCT/AC, CONG VAN 4387, TONG CUC THUE, XUAT NHAP KHAU, THUE - PHI - LE PHI, KE TOAN - KIEM TOAN