25/03/2008 | 3175 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 435/TTg-NN
V/v áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Hành lang ven biển phía Nam vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 7131/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2008 về việc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư của ADB cho dự án Hành lang ven biển phía Nam vay vốn ADB, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án Hành lang ven biển phía Nam vay vốn ADB.

Giao Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt Khung chính sách, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 435/TTG-NN, CONG VAN 435 2008, THU TUONG CHINH PHU, DAU TU, XAY DUNG - DO THI, GIAO THONG - VAN TAI