11/11/2009 | 1548 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4294/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương khi tạm hoãn HĐLĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh

Trả lời công văn số 450/BQLKCN ngày 28/9/2009 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh về tiền lương trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 35 Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong các trường hợp do hai bên thỏa thuận. Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, để người lao động nghỉ chờ việc trong một thời gian nhất định. Pháp luật lao động không quy định cụ thể việc trả lương cho người lao động trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà mức lương này có thể do hai bên thỏa thuận. Vì vậy, trường hợp người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trả lương cho người lao động bằng 70% mức lương theo hợp đồng và không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định là không trái quy định của pháp luật.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG  
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4294/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 4294 2009, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, TIEN LUONG TAM HOAN HOP DONG LAO DONG, LAO DONG - TIEN LUONG