09/11/2009 | 1336 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4238/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1724/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 13/10/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về chế độ trợ cấp thôi việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc nửa tháng lương, cộng phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động không quy định người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần không được trợ cấp thôi việc.

Như vậy, đối với người lao động đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ và có thời gian làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, khi doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật Lao động nói trên

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4238/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 4238 2009, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, CHE DO TRO CAP THOI VIEC, LAO DONG - TIEN LUONG