24/12/2010 | 4040 Lượt xem |

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4219/BHXH-THU
V/v hướng dẫn mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị định số 107/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn một số điểm về thực hiện mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN áp dụng từ ngày 01/01/2011 như sau:

1. Các đơn vị sử dụng lao động (quy định tại Nghị định số 107/2010/NĐ-CP; Nghị định 108/2010/NĐ-CP nói trên), rà soát lại mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã đăng ký với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới (phụ lục đính kèm).

Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công hợp đồng, làm căn cứ điều chỉnh lại mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho từng người lao động theo đúng thang lương, bảng lương của đơn vị.

Lưu ý:

- Mức lương tối thiểu vùng chỉ dùng ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện bình thường ở các đơn vị sử dụng lao động. Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả do đơn vị đào tạo nghề), mức lương hợp đồng thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

- Văn bản điều chỉnh mức tiền lương, tiền công nói trên (bằng Quyết định hoặc Phụ lục hợp đồng…) là hồ sơ gốc làm căn cứ đối chiếu với mức đóng, mức hưởng BHXH, BHYT, BHTN của những người lao động thuộc diện điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm tháng 01/2011 theo quy định trên đây.

2. Người lao động ký hợp đồng lao động tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng làm việc ở các vùng khác thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm làm việc ghi trong hợp đồng lao động để điều chỉnh lại tiền lương, tiền công hợp đồng, làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

3. Các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, sau đợt điều chỉnh mức lương tối thiểu theo quy định mới trên đây, tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng mới (từ vùng II sang vùng I) kể từ ngày 01/7/2011.

4. Các đơn vị áp dụng thang, bảng lương Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, vẫn áp dụng mức lương tối thiểu chung để đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, không áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên đây.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh để hướng dẫn bổ sung kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHXH TP;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện (FTP);
- Đăng tải trên Website BHXH TP;
- Lưu: VT, P.Thu (T).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh

 

PHỤ LỤC

ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/1/2011 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Loại hình đơn vị

Vùng áp dụng

Các đơn vị quy định tại Nghị định 107/2010/NĐ-CP

Các đơn vị quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP

Mức lương tối thiểu vùng I: các quận thuộc TP. Hồ Chí Minh

1.550.000 đồng

1.350.000 đồng

Mức lương tối thiểu vùng II: các huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh

1.350.000 đồng

1.200.000 đồng

Lưu ý: Kể từ ngày 01/7/2011 các huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh (trừ huyện Cần Giờ) tiếp tục điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng mới, từ vùng II sang vùng I.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4219/BHXH-THU, CONG VAN 4219, THANH PHO HO CHI MINH, MUC TIEN LUONG DONG BAO HIEM, BAO HIEM XA HOI, BAO HIEM Y TE, BAO HIEM THAT NGHIEP, BAO HIEM, LAO DONG- TIEN LUONG