05/04/2011 | 7414 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/BXD-KTXD
V/v: Chi phí nhân công XDCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giá xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 25/GXD-VB ngày 10/3/2011 của Công ty Cổ phần Giá xây dựng về tính đơn giá ngày công cho công nhân trực tiếp xây dựng để xác định chi phí nhân công xây dựng công trình. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng được xác định theo mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, thành phố; Trường hợp đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng được xác định trên cơ sở lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình), lương cấp bậc, các khoản phụ cấp lương thì lương phụ (tính bằng 12% lương cơ bản), một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động (tính bằng 4% lương cơ bản), các phụ cấp khác nếu có; Như vậy theo cách tính về một số phụ cấp, lương phụ trong Văn bản số 25/GXD-VB là chưa phù hợp;

2. Về cách tính khoản lương phụ (bằng 12% lương cơ bản) và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động (bằng 4% lương cơ bản) thì lương cơ bản được xác định trên cơ sở lương tối thiểu vùng nhân với hệ số cấp bậc tiền lương;

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Cổ phần Giá xây dựng tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện còn vướng mắc về mức phụ cấp (hệ số) áp dụng cho từng khu vực cụ thể là bao nhiêu thì xin ý kiến của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn thực hiện làm cơ sở xác định chi phí nhân công xây dựng công trình đạt kết quả./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 41/BXD-KTXD, CONG VAN 41 2011, BO XAY DUNG, CHI PHI NHAN CONG, XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG - DO THI