07/06/2010 | 1436 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4053/UBND-GT
V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây

 

Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, hạn chế những tai nạn giao thông đường thủy xảy ra. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an Thành phố, vẫn còn một số vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy, như: tình trạng bến khách, bãi chứa vật liệu hoạt động không phép; phương tiện vận tải đường thủy chưa đăng kiểm, đăng ký, chưa đủ các phương tiện bảo đảm an toàn, chở quá số người theo quy định; người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn …

Mùa mưa năm 2010, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn rất phức tạp, khó lường. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, hạn chế tai nạn và không để tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông đường thủy, các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông đường thủy.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về mở bến, bãi không đúng quy định; giải tỏa các bến, bãi không đảm bảo an toàn; đình chỉ các trường hợp phương tiện đường thủy không đăng ký, đăng kiểm và không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật, chở quá trọng tải, quá số người theo quy định và các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường thủy không có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên sông, các bến, bãi khai thác, trung chuyển cát, sỏi không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến dòng chảy, hoạt động của phương tiện và không đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên các bãi nổi, các vi phạm hành lang quản lý đê, kè làm ảnh hưởng tới giao thông, dòng chảy.

5. UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây chủ động phối hợp và thực hiện việc rà soát, kiểm tra hoạt động của các bến, bãi, phương tiện vận chuyển khách đường thủy trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc các chủ bến bãi, chủ phương tiện thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, tài sản khi mưa, bão, lũ xảy ra; thường xuyên kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn của các phương tiện giao thông đường thủy trên địa bàn và xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

6. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tình hình thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; tổng hợp; báo cáo UBND Thành phố, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo);
- Văn phòng CP;
- Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ NN&PTNT;
- UB ATGT QG;
- Cục CS Đường thủy – Bộ Công an;
- Cục Đường thủy nội địa – Bộ GTVT;
- Ban Tuyên giáo TU, Sở TT và TT;
- VPUB: CVP, các PVP, GT, TN, NN, NC, TH;
- Đài PTTH HN, các báo Thủ đô … (để đưa tin)
- Lưu: VT, GTthg (80)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4053/UBND-GT, CONG VAN 4053, THANH PHO HA NOI, BAO DAM AN TOAN GIAO THONG, DUONG THUY NOI DIA, GIAO THONG - VAN TAI