01/10/2007 | 4197 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4045/TCT-CS
V/v: đóng mã số thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Văn phòng hội đồng Anh Việt Nam

Trả lời công văn số CF/HAN/689/4/3 của Văn phòng hội đồng Anh Việt Nam ngày 31/7/2007 về việc đóng mã số thuế của Chi nhánh Hội đồng Anh tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 21 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 năm 2006 đã quy định về Đối tượng đăng ký thuế và được được cấp mã số thuế “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh… tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay; tổ chức cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế” và tại Điểm 1, Điều 29 Luật Quản lý thuế cũng đã quy định về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế “mã số thuế chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp: tổ chức, cá nhân kinh doanh chất dứt hoạt động…”

Theo đó:

Trường hợp Chi nhánh Văn phòng hội đồng Anh Việt tại TP Hồ Chí Minh vẫn hoạt động, có phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ hoặc có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay các Khoản thuế phải nộp của các tổ chức, cá nhân liên quan… thì Chi nhánh VP hội đồng Anh Việt Nam là đối tượng đăng lý thuế và được cấp mã số thuế, trường hợp đã được cấp thì không đủ Điều kiện để đóng mã số thuế.

2. Về việc sử dụng mã số thuế và kê khai nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các Luật thế hiện hành:

- Chi nhánh Văn phòng hội đồng Anh tại TP Hồ Chí Minh sử dụng mã số thuế chi nhánh để trực tiếp kê khai và nộp thuế GTGT vào NSNN đối với các Khoản thu nhập phát sinh chịu thuế GTGT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; khấu trừ và nộp thay vào NSNN thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân) của các cá nhân làm việc tại Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân.

- Văn phòng hội đồng Anh tại Hà Nội sử dụng mã số thuế của Văn phòng để trực tiếp kê khai và nộp thuế GTGT và NSNN đối với các Khoản thu nhập phát sinh chịu thuế GTGT trên địa bàn Hà Nội khấu trừ và nộp thay vào NSNN thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm việc tại Văn phòng tại Hà Nội thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân; nộp các Khoản thuế khác (nếu có) phát sinh phải nộp của Văn phòng; quyết toán thuế theo quy định với cơ quan thuế các Khoản thuế phải nộp của toàn bộ Văn phòng tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Hội đồng Anh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HN, TP HCM;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, KK, CNTT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4045/TCT-CS, CONG VAN 4045 2007, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI