21/10/2009 | 1996 Lượt xem |

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3989/LĐTBXH-LĐTL
V/v Quy chế thưởng an toàn điện

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Trả lời công văn số 2207/NPT-TCCB&LĐ ngày 01/9/2009 về quy chế thưởng an toàn điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục II Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước thì các công ty, đơn vị phải xây dựng quy chế thưởng an toàn phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh để thưởng cho tập thể, cá nhân.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được áp dụng chế độ thưởng an toàn theo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg, Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH nêu trên và văn bản số 4654/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/12/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Vì vậy, đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia căn cứ các văn bản nêu trên, Quy chế thưởng an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn để ban hành Quy chế thưởng an toàn điện áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3989/LDTBXH-LDTL, CONG VAN 3989 2009, BO LAO DONG – THUONG BINH VA X, AN TOAN DIEN, QUY CHE THUONG, LAO DONG - TIEN LUONG